آیین ما | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

صاد

     از همین جا، سخنی را با برخی دروغ پردازانِ مدافع نمایِ آیین و فرهنگ زرتشت در میان می گذارم. کسانی که ادعا می کنند به موجب متن اوستا و نیز متن پهلوی ماتیکان هزار دادستان (مادیان هزار داتستان) حقوق زن زرتشتی از این قرار بوده است: زن حق مالکیت بر اموال خود را داشته است. زن حق اداره مستقل خانواده خود را داشته است...
ادامه مطلب