صاد خانه ارسال پیام اینستاگرام تلگرام اندیشوران RSS سایت علی صفدری در زمینه ادیان ملل و انسانها درسگفتارهای حسین و انسان حریصا ما و زرتشت درسگفتارهای ما و زرتشت نامه به پاپ letter to pope

 سایت انسان و ادیان


همراه با معاونین پرورشی مدارس ابتداییموضوع : راهکارهای درونی شدن تربیت

زمان : 20 اردیبهشت 1394 - ساعت 10 - 11

مکان : میدان صنعت - ابتدای خیابان ایران زمین - کانون قدس


وادی السلام یادنامه علما

 ارسال پیام خانه اینستاگرام

وادی السلام یادنامه علما

 Podcast