آیین ما | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

صاد


همراه با معاونین پرورشی مدارس ابتداییموضوع : راهکارهای درونی شدن تربیت

زمان : 20 اردیبهشت 1394 - ساعت 10 - 11

مکان : میدان صنعت - ابتدای خیابان ایران زمین - کانون قدس