انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

صاد

     سنایی در دوران حکومت غزنویان، که حاکمانی ترک تبار و سنی مذهب بوده اند می زیسته است. از همین رو باید درباره مذهب وی کمی توجه نمود و تامل کرد. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب «سفینة البحار» درباره سنایی می نویسد: «السنایی هم ابوالمجد مجدود بن آدم الفارسی الغزنوی عالم عارف حکیم شاعر کامل زاهد یظهر من اشعاره انه کان شیعیا ولکن کان یتقی.»...

ادامه مطلب