صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari


بخشی از کتاب حریصا
خواندن این متن نوزده دقیقه از وقت شما را میگیرد!
 
۰ نظر ۰۸ خرداد ۹۸ ، ۰۱:۱۱
سایت انسان معاصر

 

۰ نظر ۰۵ خرداد ۹۸ ، ۰۴:۰۷
سایت انسان معاصر

۰ نظر ۰۵ خرداد ۹۸ ، ۰۴:۰۶
سایت انسان معاصر

 

 
شبه دلائل موبد موبدان
در اعتبار گاتها

بخشی از کتاب ما و زرتشت
خواندن این متن تنها شش دقیقه از وقت شما را میگیرد!
 
۰ نظر ۰۵ خرداد ۹۸ ، ۰۴:۰۲
سایت انسان معاصر

۰ نظر ۰۵ خرداد ۹۸ ، ۰۳:۲۲
سایت انسان معاصر